Òîğãîâàÿ ôèğìà «Êîğêìàçëàğ» çàíèìàåòñÿ ıêñïîğòîì ñåìå÷åê è ôèñòàøåê èç Òóğöèè. Ôàñîâàííûå è âåñîâûå ñåìå÷êè è ôèñòàøêè íà ëşáîé âêóñ! Îáîğóäîâàíèå ïğîñåèâàåò è êëàññèôèöèğóåò ïğîäóêöèş. Ñåìå÷êè êëàññèôèöèğóşòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì íàøåãî ïîñëåäíåãî òåõíè÷åñêîãî îáîğóäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ äëèíîé – 5 ìì, 5.5 ìì, 6 ìì, 6.5 ìì, 7 ìì èëè 7.5 ìì, çàòåì êàëèáğèğóşòñÿ è î÷èùàşòñÿ îò íåèçâåñòíûõ ïğèìåñåé. È ïğîäàşòñÿ íà ìèğîâîì ğûíêå â 40-êèëîãğàììîâûõ ìåøêàõ.

Ôèğìà «Êîğêìàçëàğ» âñåãäà ãàğàíòèğóåò êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîé ïğîäóêöèè. Óñïåõ êîìïàíèè îáóñëîâëåí ïğåæäå âñåãî òåì, ÷òî íàøà ñòğàòåãèÿ âûãîäíî îòëè÷àåòñÿ îò ñòğàòåãèè êîíêóğåíòîâ ïî öåíàì è êà÷åñòâó.

Ñ óâàæåíèåì,
«Êîğêìàçëàğ» Ltd.


  Ãëàâíàÿ
  Î íàñ
  Ïğîäóêòû
  Êîíòàêòû

© 2009, AYCEKIRDEGI KORKMAZLAR LTD. STI.

ayçekirdeği, kuruyemiş, snack, çerez, satıcı, satan, alıcı, alan, üretici, çiftçi, tarla, mahsul, çiftçiden, eleyen, elenmiş, elettiren, fabrika, tesis, orta asya, dökme, bulk, elekaltı, elekli, kavurma, çerezci, kuruyemişçi, bakliyatçılar, elenmiş, sınıflandırılmış, ala çekirdek, beyaz çekirdek, çizgili çekirdek, gri çekirdek, tuzlu, tuzsuz, az tuzlu, kavrulmuş, kavrulmus, ceviz, ceviziçi, fıstık, korkmazlar, toptan, üretim, üretici, ihracat, ithalat, gida, gıda, erzurum, standart, 6 mm, 7 mm, kalibre, kalibrasyon, çiğdem, pasinler, hasankale, korkmaz, sunflower, export, import, seeds, nut, walnut, pistachio, cracked, roasted, salted, sunflower seeds, pumpkin seeds, macadamia, hazelnut, peanut, dried fruits, dried apricot, dried fig, dried raisin, ahmed cihad korkmaz, türkiye, turkey ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY ISPARTA MERSİN İSTANBUL İZMİR KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA KAHRAMANMARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ ŞANLIURFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IĞDIR YALOVA KARABÜK KİLİS OSMANİYE DÜZCE Azerbaycan, Nahçivan, Rusya, Almanya, ispanya, israil, ırak, iran, iraq, israel, spain, germany, russian, georgia, gürcistan, nahcevan, azerbaijan